گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

برنامه پزشکان متخصص درمانگاه بیمارستان مسعود گرگان

برنامه پزشکان متخصص درمانگاه

پزشک تخصص شنبه یکشنیه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
حاجی محمد ساتلقی ارتوپدی ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
سیدحسن حسینی خواه گوش و حلق و بینی ۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
جمشید شیخ اطفال ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
زهرا ذبیحی زنان و زایمان ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
معصومه میرروشندل زنان و زایمان ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
فاطمه اصغری قاجار زنان و زایمان ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
شهاب رفعتی داخلی ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰
میترا شیخ ابراهیمی تغذیه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۹ مرداد ۱۴۰۱