گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

واحد آموزش بیمارستان مسعود گرگان

در نظر داریم بخش های مختلف آموزش به بیماران، پرسنل و مطالب آموزشی متنوعی از سطح اینترنت برای شما داشته باشیم.

ورود به بخش آموزش
بیمارستان مسعود گرگان

بیمارستان مسعود در سال ۱۳۴۸ تاسیس شده و در حال دارای بخش های بستری جراحی، داخلی و اطفال،۳ اتاق عمل، داروخانه ،آزمایشگاه، رادیولوژی (شامل رادیوگرافی ودستگاه C-ARM) و بخش های اورژانس و زایشگاه می باشد و همچنین در زمینه های تخصصی زنان و زایمان، ارتوپدی،ENT، چشم، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، اورولوژی و… ارائه خدمت می نماید. تعداد تخت های بیمارستان ۵۰ تختِ و در حال حاضر تعداد تخت فعال ۵۰ تخت است.

بیمه های طرف قرارداد