گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

​جلسه سنجه خوانی با حضور نمایندگان اداره پرستاری درمان در بیمارستان مسعود گرگان

​جلسه سنجه خوانی با حضور نمایندگان اداره پرستاری درمان در بیمارستان مسعود گرگان
سنجه خوانی در راستای آگاهی بیشتر و هم افزایی مدیران ، پرستاران  بادف اشاعه اطلاعات علمی و مهارتی در حوزه پرستاری و ارایه خدمات پرستاری بر اساس استانداردهای موجود در تاریخ ۹۷/۷/۹ در محل بیمارستان مسعود گرگان با حضور نمایندگان اداره پرستاری آقای یادگاری و خانم قره طغانی و خانم قمری انجام شد

۱۱ خرداد ۱۴۰۰