گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

روز پزشک مبارک

 

در طول تاریخ قهرمانانی بودند که از جان و مال خود گذشتند تا خطری مردم را تهدید نکند و امروزه قهرمانانی را داریم که دلشان را به دریا زده اند و با شجاعت فراوان در حال جهاد و فداکاری برای مردم هستند تا مبادا کسی دچار بیماری شود روز بزرگداشت بوعلی سینا بهانه ای شد تا به پزشکان بگوییم که ما هم پشت شما هستیم و باهم کرونا را شکست میدهیم.

 

روز قهرمانان سفید جامه مبارک

بیمارستان مسعود گرگان

۱ شهریور ۱۴۰۱