گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

ریاست بیمارستان مسعود گرگان

۶ خرداد ۱۴۰۱

مدیر عامل : دکتر حاجی محمد ساتلقی