گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر النا غلام محبی

تخصص پزشک پزشك عمومي
تلفن
آدرس گرگان بيمارستان مسعود
درباره پزشک