گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر حاجی محمد ساتلقی

تخصص پزشک متخصص اورتوپدی
تلفن 01732327550
آدرس گرگان - عدالت 36
درباره پزشک