گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر سارا جعفریان

تخصص پزشک متخصص اطفال
تلفن 01732344430
آدرس گرگان ، عدالت 11
درباره پزشک