گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر عبد الرضا سواد کوهی راد

تخصص پزشک پزشك عمومي
تلفن
آدرس
درباره پزشک