گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

دکتر مهران فرج الهی

تخصص پزشک متخصص داخلي
تلفن 01732323330
آدرس گرگان ، عدالت 11 ، مجتمع سرو
درباره پزشک