گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

اطلاعات پزشک

محبوبه کبیر

تخصص پزشک كارشناسي مامايي
تلفن
آدرس گرگان
درباره پزشک