گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

بازدید نماینده مجلس گرگان ۱۴۰۱/۰۵/۰۸