گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

مدیران بیمارستان مسعود گرگان

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

مسئولین اجرایی بیمارستان مسعود :

  • دکتر حاجی محمد ساتلقی ریاست بیمارستان
  • خانم فرزین قمری مدیر داخلی بیمارستان
  • آقای حسن ایزدپناه نجم آباد مدیریت پرستاری (مترون)

 

هیات مدیره:

  • رییس هیات مدیره : دکتر مهرداد کریمی
  • مدیرعامل : دکتر حاجی محمد ساتلقی

اعضای هیات مدیره:

  • دکتر کاظم کاظم نژاد
  • دکتر عزت الله عسگری
  • دکتر مریم عامل ذبیحی

بازرس:

  • دکتر مهران نوئین اصفهانی