گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

راهنمای بخش ها

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

ورودی از درب دوم داخل کوچه:

نگهبانی ، واحد اداری کارکنان، پارکینگ، دفتر مدیریت، حسابداری و انبار

ورودی درب اول از داخل کوچه:

ورودی بیمارستان و اتاق ها، در نظر داشته باشید بدون هماهنگی نگهبانی هیچ کسی ورود پیدا نکند.

ورودی نبش خیابان فروردین:

درمانگاه و اورژانس بیمارستان، بخش های داخلی بیمارستان