گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

تعرفه خدمات

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

تعرفه خدمات بیمارستان مسعود گرگان به شرح زیر می باشد :(به روز رسانی شده در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲)

نوع تخت مبلغ کل سهم بیمه پایه سهم بیمار
تخت اتاق خصوصی ۳۴،۰۸۶،۰۰۰ ۳،۶۷۹،۰۰۰ ۳۰،۴۰۷،۰۰۰
تخت اتاق دو تخته ۲۶،۵۰۹،۰۰۰ ۳،۶۷۹،۰۰۰ ۲۲،۸۳۰،۰۰۰
تخت اتاق سه تخته ۱۸،۹۳۴،۰۰۰ ۳،۶۷۹،۰۰۰ ۱۵،۲۵۵،۰۰۰
تخت نوزاد سالم ۱۳،۲۵۸،۰۰۰ ۱،۸۴۱،۰۰۰ ۱۱،۴۱۷،۰۰۰
تخت نوزاد بیمار ۱۸،۹۳۴،۰۰۰ ۳،۶۷۹،۰۰۰ ۱۵،۲۵۵،۰۰۰
تخت ICU ۶۸،۱۶۰،۰۰۰ ۱۷،۰۷۱،۰۰۰ ۵۱،۰۸۹،۰۰۰