گرگان - گرگانپارس - خیابان فروردین شرقی - بیمارستان مسعود گرگان ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱

شماره های ضروری بیمارستان مسعود گرگان

۶ خرداد ۱۴۰۱

شماره های ضروری بیمارستان مسعود گرگان :

  • پذیرش : ۰۱۷۳۲۳۲۴۰۷۱
  • اورژانس : داخلی ۱۲۹
  • زایشگاه : داخلی ۱۱۷
  • آزمایشگاه : داخلی ۱۲۵
  • داروخانه : داخلی ۱۳۹
  • حسابداری ترخیص : داخلی ۱۶۱-۱۶۳
  • امور مالی : ۱۴۱